← zpět  na úvodní stránku

 

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ SPOLEČNOSTI

Agentom alfa S.R.O.

 

Vaše osobní údaje uchováváme v soukromí a bezpečí a umožňujeme vám mít nad nimi plnou kontrolu.

 

Když používáte služby Agentom Alfa, s.r.o., svěřujete nám různé informace, včetně svých osobní údajů. V těchto zásadách ochrany soukromí zjistíte především, jaké služby poskytujeme, jaké osobní údaje zpracováváme, jak je používáme a jak je chráníme.

Ochranu vašeho soukromí bereme vážně, proto si prosím najděte čas na seznámení s našimi postupy. Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás.

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME

Všechny služby Agentom Alfa, s.r.o. se nějakým způsobem dotýkají hledání práce, náborového procesu.

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami poskytujete v souvislosti s náborem, tzn. když využíváte naše služby při hledání pracovní pozice. Určité množství údajů je zde povinné, to jsou jen údaje sloužící k základní identifikaci osoby (jméno, příjmení, e-mail, případně telefon), ostatní údaje uchazeči uvádí, aniž bychom některé údaje výslovně požadovali. Není možné taxativně vyjmenovat osobní údaje, které zpracováváme, neboť neexistuje jednotný vzor životopisu a každý uchazeč o zaměstnání může uvádět zcela odlišné údaje.

V obecné rovině zpravidla dochází ke zpracování údajů nutných při přihlášení zaměstnanců k sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Nikdy nevyžadujeme osobní údaje, které k danému účelu nejsou potřeba.

Naše další služby, které se netýkají náborového procesu, pracují většinou pouze se základními identifikačními a kontaktními údaji (jméno, příjmení, e-mail, případně telefon). Důvodem pro sběr těchto údajů je zajistit fungující službu a zachovat uživateli historii jeho práce s danou službou.

JAK OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME

Osobní údaje používáme v námi poskytovaných službách vždy pouze k účelu, ke kterému nám byly údaje sděleny a o tomto účelu vždy uživatele transparentně informujeme.

Pokud uchazeč neposkytne zaměstnavateli souhlas se zpracováním osobních údajů nad rámec daného účelu, jsou po skončení výběrového řízení, nebo max. po šesti měsících, data uchazeče smazána.

Pokud uchazeč poskytne souhlas se zpracováním osobních údajů nad rámec daného účelu, účel je vždy uveden v poučení o ochraně osobních údajů, nebo v textu souhlasu se zpracováním.

Uchazeči i klienti berou na vědomí, že klient není oprávněn předávat osobní údaje uchazečů, pokud o tom uchazeči nejsou transparentně informováni.

DALŠÍ ZPRACOVATELÉ

Společnost Agentom Alfa s.r.o. je oprávněna zpracovávat osobní údaje automatizovaně i manuálně. Osobní údaje jsou/budou zpřístupněny pouze oprávněným zpracovatelům a zaměstnancům a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Většina zpracovatelů má k osobním údajům uchazečů pouze omezený přístup. K předávání osobních údajů dalším zpracovatelům sice někdy dochází, ale v minimální míře. Žádný další zpracovatel není oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely..

JAK VAŠE ÚDAJE CHRÁNÍME

Agentom Alfa s.r.o. přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v Zákoně nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

Osobní údaje jsou pod stálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou. Máme aplikovány moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat. Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Na vyžádání je společnost Agentom Alfa s.r.o. povinna poskytnout vaše osobní údaje také státním orgánům (např. Policie ČR, státní úřady v rámci prováděných kontrol, je li to nezbytné apod.).

VAŠE ÚDAJE MÁTE VŽDY POD KONTROLOU

Každý uživatel našich služeb má následující práva, která v Agentom Alfa s.r.o. plně respektujeme:

Transparentnost

Při každém zadávání osobních údajů v rámci služeb vždy transparentně poučíme o tom, k jakému účelu mohou být zadané údaje použity, kdo údaje zpracovává a kdo je spravuje. Tento dokument je součástí každého takového poučení, které na něj odkazuje.

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu

Pokud uchazeč zjistí, že jsou jeho osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, má právo na to, aby byly jeho osobní údaje neprodleně opraveny.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění nějakého účelu a již nejsou pro daný účel potřebné, automaticky je mažeme. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu a subjekt údajů souhlas odvolá, osobní údaje vymažeme. Zde je třeba podotknout, že smažeme ty osobní údaje, u nichž jsme v pozici správce. V případě osobních údajů, vedených klienty, by mělo být právo na výmaz uplatněno vůči klientům v pozici správců osobních údajů. Dále je třeba uvést, že právo na výmaz není absolutní a pokud máme nějakou objektivní povinnost data dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.

Právo na omezení zpracování

Subjekty údajů mají právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili

Právo na ochranu soukromí

Pokud uchazeč/zákazník zjistí nebo se domnívá, že Agentom Alfa s.r.o. provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uchazeče/zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Agentom Alfa o vysvětlení nebo požadovat, aby Agentom Alfa s.r.o. odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Nevyhoví-li Agentom Alfa s.r.o. žádosti uchazeč/zákazníka podle předchozí věty, má uchazeč/zákazník právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

KONTAKTY

Pověřenec pro ochranu osobních údajů v Agentom Alfa s.r.o. je:

ZÁVĚR

Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 6. dubna 2018. a jsou k dispozici on-line na internetových stránkách společnosti. Agentom Alfa s.r.o. je oprávněna tyto Zásady v případě potřeby změnit Vaše osobní údaje uchováváme v soukromí a bezpečí a umožňujeme vám mít nad nimi plnou kontrolu.

 

← zpět  na úvodní stránku